De Comité vun der Crèche Molli besteet aus folgende Leit :

 • Sharon CONTER
 • Christian JACOBY
 • Claude FABER
 • Fabien KISCH
 • Pierre POST
 • Charles KING
 • Tatiana LINDEN
 • Mounia NABLI
 • Manuela LEITE
 • Nathalie DRAUT
 • Yves HEYNEN
 • Jérôme MERTENS