Ob d’Kanner an der Famill oder an der Crèche opwuessen, si ginn lues a lues mat de Reegele vum soziale Liewe konfrontéiert, Reegelen déi dem Kand en Unhaltspunkt ginn an déi onverzichtbar si fir kënne gutt mateneen ze liewen.
D’Kand léiert no an no am Grupp ze liewen a mat senge Frënn all Momenter vum Dag ze deele wéi z. B. d’Moolzechten, d’Aktivitéiten, d’Raschten … asw.
Kanner déi an eng Crèche ginn, léieren sech duerchzesetzen, hier Gefiller auszedrécken, ze handelen, ze deelen mee virun allem deen aneren ze respektéieren. Si léiere Frëndschaften ze grënnen awer och mat Konflikter eens ze ginn. All dëst ass ganz wichteg fir d’Kanner gutt op hiert gesellschaftlecht Liewen virzebereeden.
D’Moolzechten sinn Momenter vun Pleséier wou d’Kand léiert vun allem ze schmaachen an ze iessen no sengem Goût an sengem Appetit.
D’Kanner léieren och lues a lues eleng ze iessen an ze drénken, sech eleng un- an auszedoen, hire Numm ze schreiwen … asw. D’Kand léiert Schrëtt fir Schrëtt alles eleng ze maachen andeems et sech bewosst ass wou seng Méiglechkeeten an Grenze sinn.
D’Kanner léieren och hir Problemer eleng ze léisen ouni dass en Erwuessene muss agräifen. Wann een als Erwuessenen engem Kand wëll hëllefen seng Problemer ze léisen dann hält een sech zeréck an léisst dem Kand Zäit ze verstoen an ze handelen, da gleeft een um Kand seng Fäegkeet Léisungen ze fannen an op déi Manéier ënnerstëtzt een e Kand op sengem Wee zur Selbststännegkeet.