Eis Bildungspädagogik baséiert op dem Respekt vum Kand an vun senger Individualitéit.Eis Roll als Erzéier ass et eis un d’Bedürfnis vun all Kand unzepassen.
Et ass nëmmen méiglech de Kanner ze hëllefen sech gesond ze entwéckelen wann mir jidderengem séin eegenen Wee respektéieren.
Betreien, begleeden an erzéien andeems mir den Rhythmus vum Kand respektéieren.